งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม” จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ เชียงคาน จ.เลย มีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ งานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์รวมถึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานหรือหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันและสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่นและสากลหรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากคุณภาพและความสมบรูณ์ของงาน บทความที่ได้รับการคัดเลือกและได้ถูกนำเสนอในที่ประชุม ECTI-CARD 2017 จะถูกตีพิมพ์ใน ECTI-CARD Proceedings ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูลของสมาคม ECTI และบทความที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์ลงในวารสารของ ม.ราชภัฏสกลนคร (TCI กลุ่ม 1).

http://ecti-card.org/card-2017/