เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมประชมวิชาการ International Conference on Integration of Science and Technology of SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2017 ซึ่งโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, Association of Agricultural Technology in Southeast Asia และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ณ เมือง บาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.ijat-aatsea.com