ชื่องาน:  MVFactorV2: An improved integer factorization algorithm to speed up computation time

วารสาร/งานประชุมวิชาการ: International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC)

ผู้เขียน: ผศ.ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข

ระดับ: นานาชาติ

ปี: 2014

สถานะผู้เขียน: ผู้เขียนหลัก

บทคัดย่อ: -

Abstract:

RSA is a public key cryptosystem that the security is based on the difficulty of integer factorization. Many integer factorization algorithms were introduced to break RSA. However, VFactor is a modified integer factorization algorithm, which can factor the modulus faster than Trail Division Algorithm and Fermat's factorization Algorithm. The key concept of VFactor is to find a product of two odd integers until the result, which is equal to the modulus is found. We proposed Modified VFactor (MVFactor), which is modified from VFactor to decrease the computation time when compared with VFactor. For MVFactor, the product of two integers will not be computed when the least significant digit of one out of two integers is equal to 5, because it is not a prime. In this research, Modified VFactor Version 2 (MVFactorV2) is proposed. This method will not compute a product of two integers when one out of two integers is certainly not a prime. Moreover, this method is integrated with the method that is used in MVFactor to decrease time to be faster. The experiment results show that MVFactorV2 can factor the modulus faster than VFactor and MVFactor.

 

Download: Abstract_pdf

 1. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
  1. วิศวกรรมเครื่องกล
  2. วิศวกรรมไฟฟ้า
  3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
  4. วิศวกรรมพลังงาน
  5. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
  6. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
 2. กลุ่มอุตสาหกรรม
  1. เทคโนโลยีเครื่องกล
  2. โยธาสถาปัตยกรรม
  3. เทคโนโลยีก่อสร้าง
  4. การจัดการอุตสาหกรรม
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 3. กลุ่มอาหาร
  1. อาหารและบริการ
  2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  3. เทคโนโลยีชีวภาพ
 4. กลุ่มเกษตร
  1. เทคโนโลยีการผลิตพืช
  2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  3. ธุรกิจการเกษตร วีดีโอ 1, วีดีโอ 2, วีดีโอ 3
  4. เทคนิคการสัตวแพทย์
  5. การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรระดับปริญญาโท)

      ดาวน์โหลดข้อมูลแต่ละหลักสูตร >> คลิกที่นี่

ชื่องาน : การเปรียบเทียบจุดคุ้มทุนและระยะคืนทุนของการปลูกข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา 

            และยูคาลิปตัส

The Comparison of Break Even Point and Payback Period for Growing Jasmine Rice,

          Cassava, Sugarcane, Rubber Trees and Eucalyptus Trees

วารสาร/งานประชุมวิชาการ: การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้เขียน: ผศ. อริยพงษ์ พลั่วพันธ์

ระดับ: ระดับชาติ

ปี: 2558

สถานะผู้เขียน: ผู้เขียนหลัก

บทคัดย่อ:

        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุนของการปลูกข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง อ้อย ยางพาราและยูคาลิปตัส ในขนาดพื้นที่ 10 ไร่เท่าๆ กัน โดยนำข้อมูลต้นทุนการดำเนินการต่างๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกร ผู้เพาะปลูกพืชทั้ง 5 ชนิด และการพยากรณ์มาวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุนจากตารางกระแสเงินสด

        การวิเคราะห์การปลูกข้าวหอมมะลิ พบว่ามีต้นทุนการดำเนินการทั้งหมด 551,190 บาท การผ่อนชำระเงินต้น 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 เท่ากับ 42,377.10 บาท

การวิเคราะห์การปลูกมันสำปะหลัง พบว่ามีต้นทุนการดำเนินการทั้งหมด491,300บาท การผ่อนชำระเงินต้น 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 เท่ากับ 42,377.10 บาท

        การวิเคราะห์การปลูกอ้อย พบว่า มีต้นทุนการดำเนินการทั้งหมด 4,933,670 บาท การผ่อนชำระเงินต้น 550,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 เท่ากับ 120,699.33 บาท   

การวิเคราะห์การปลูกยางพารา พบว่ามีต้นทุนการดำเนินการทั้งหมด 2,435,103 บาท การผ่อนชำระเงินต้น 750,000บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 เท่ากับ 164,590.19 บาท

        การวิเคราะห์การปลูกยูคาลิปตัสพบว่ามีต้นทุนการดำเนินการทั้งหมด 214,740 บาท การผ่อนชำระเงินต้น 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 เท่ากับ 42,377.10บาท

          ผลการเปรียบเทียบจุดคุ้มทุนพบว่าพืชที่มีจุดคุ้มทุนโดยใช้ปริมาณผลผลิตที่น้อยที่สุดคือยางพารา 14.97 ตัน (น้ำยางดิบ) รองลงมาคือข้าวหอมมะลิ  47.66 ตัน (ปริมาณข้าวหอมมะลิ) มันสำปะหลัง 190.63ตัน (หัวมันสำปะหลัง) ยูคาลิปตัส812.17 ตัน (น้ำหนักไม้) และอ้อย5,703.53 ตัน (ปริมาณอ้อย)ตามลำดับ

        ผลการเปรียบเทียบระยะคืนทุนพบว่าพืชที่มีระยะคืนทุนเร็วที่สุดคือมันสำปะหลังใช้เวลาคืนทุน 1 ปี รองลงมาคือ ข้าวหอมมะลิ 4.9 ปี อ้อย 6.8 ปี ยางพารา 8.9 ปี และยูคาลิปตัส9.1 ปี ตามลำดับ

 

Abstract :

The objective of the study was to analysis of the break even point and payback period of  growing jasmine rice , cassava, sugarcane,  rubber trees and eucalyptus trees each in  an area of 10 rai. The data about investment and operation derived from interviewing agriculturists growing5 kinds of vegetation was used for the forecast for analysis of break even points and payback periods using cash flow records

An analysis of jasmine rice cultivation showed that the cost of operation was551,190 baht. Repayment of the principal,100,000 baht, with interest of 42,377.10 baht.

An analysis of cassava cultivation showed that the cost of operation was491,300 baht. Repayment of the principal,100,000 baht, with interest of 42,377.10 baht.

An analysis of sugarcane cultivation showed that the cost of operation was 4,933,670 baht. Repayment of the principal, 550,000 baht, with interest of 120,699.33 baht.

An analysis of rubber trees cultivation showed that the cost of operation was 2,435,103 baht. Repayment of the principal, 750,000 baht, with interest of 164,590.19 baht.

An  analysis  of   eucalyptus   trees cultivation  showed  that  the cost of operation was  214,740 baht.  Repayment of the principal ,100,000 baht, with interest of 42,377.10 baht.

Results of the comparison of break even point showed that the rubber tree had the least break even point at 14.97 metric tons, next below jasmine rice had break even point at 47.66 metric tons,  cassava 190.63 metric tons, eucalyptus trees 812.17 metric tons and sugarcane 5,703.53 metric tons respective.

Results of the comparison of payback period showed that the cassava had the least payback period of 1 year, next below jasmine rice had payback period of 4.9 years, sugarcane 6.8 years, rubber trees 8.9 years and eucalyptus trees 9.1 years respective.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=RqgZ8ADgh-0

 Download: Abstract_pdf

 

ชื่องาน : ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของนักทองเที่ยวชาวลาว ในจังหวัดอุดรธานี

Factors Effecting Lao Tourists’ Decision to Buy Products and Services in Udon Thani

วารสาร/งานประชุมวิชาการ : การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผูเขียน : ผศ. อริยพงษ พลั่วพันธ

 ระดับ : ระดับชาติ

ป: 2556

สถานะผูเขียน : ผูเขียนหลัก

บทคัดยอ : การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลกระทบตอการ ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของนักทองเที่ยวชาวลาวในจังหวัดอุดรธานีกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวชาว ลาวที่ซื้อสินคาและบริการในจังหวัดอุดรธานีจํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง สถิติที่ใชไดแก คารอย ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test สําหรับตัวแปร 2 กลุม และ F-test สําหรับตัวแปรตั้งแต 3 กลุม ขึ้นไป และ วิเคราะหเพิ่มเติมดวยวิธีของ Scheffeผลการศึกษาสรุปไดดังนี้1) การตัดสินใจอยูในระดับสูง คือ การตัดสินใจดานผลิตภัณฑ รองลงมา คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริม การตลาด 2) นักทองเที่ยวชาวลาวที่มีสถานภาพดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีการ ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการในจังหวัดอุดรธานีไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนสถานภาพดานรายไดตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการในจังหวัดอุดรธานีแตกตางกัน อยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Abstract : The objective of the study was to examine behavior and compare factors effecting lao tourists’ decision to buy products and services in Udon Thani. Four-hundred samples were lao tourist’s buy products and services in Udon Thani, collecting by sampling. Analyzing tools were Percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and Scheffe. The results of the study were as follows: 1) Decisions at a high level is the product followed by the place, price and promotion. 2) Status Traveler Laos with gender, age, education and occupation differences in the decision to buy products and services in Udon Thani is not differences statistically significant at 0.05 level. The status of the income difference in the decision to buy products and services in Udon Thani differences was statistically significant at 0.05 level

 

Download: Abstract_pdf

ลำดับ ชื่อผลงาน สถานะผู้เขียน รายละเอียด
1 ปัจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของนักทองเที่ยวชาวลาว
ในจังหวัดอุดรธาน
ผู้เขียนหลัก เยี่ยมชม
2 การเปรียบเทียบจุดคุ้มทุนและระยะคืนทุนของการปลูกข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา  และยูคาลิปตัส ผู้เขียนหลัก เยี่ยมชม