ลำดับ ชื่อผลงาน สถานะผู้เขียน รายละเอียด
1 ปัจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของนักทองเที่ยวชาวลาว
ในจังหวัดอุดรธาน
ผู้เขียนหลัก เยี่ยมชม
2 การเปรียบเทียบจุดคุ้มทุนและระยะคืนทุนของการปลูกข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา  และยูคาลิปตัส ผู้เขียนหลัก เยี่ยมชม