การบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management )

  • เอกสารประกอบการอบรมหลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย คลิกที่นี่

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ และบุคคลากร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (พื้นที่ในเมือง)

 

สาขาวิฺศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มอบหุ่นยนต์ UV Robot ให้แก่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งไวรัสโควิด 19 

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม mini hackaton solar floating system for smart city ซึ่งได้นำเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการ และได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ โดยได้รับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบในการนำเสนอรอบต่อไป

  • รายงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สขร.1) รอบไตรมาสที่ 3 คลิกที่นี่