บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของบุคลากรคณะเทคโนโลยี ประจำปี 2562  คลิกที่นี่

 

 


บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของบุคลากรคณะเทคโนโลยี ประจำปี 2561 คลิกที่นี่

 


บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ของบุคลากรคณะเทคโนโลยี ประจำปี 2560

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

สุทิน พลบูรณ์. 2560. ผลของชีวมวลที่มีต่อประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาแก๊สซิไฟเออร์ชนิดไหลขึ้น. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้ง 13 โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน, วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ประเทศไทย. 

 ณรรฐวรรณ พูลสน, ดนัย ศิริบุรี, จริยา เอื้อศิลป์, จุฑาภรณ์ นครศรี และณัฐวรรณ ป้องกัน. 2560. Contend Facebook ที่มีผลต่อยอดLike และยอดShare ในธุรกิจสินค้า OTOP จังหวัดอุดรธานี. การประชมุสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

วราจิต พยอม, ประจักษ์ เกษโสภา, อลงกต อินทรีย์, ชนิศา นวนิล, กฤษฎา บัวระพา, จักรพรรณ์ บำรุงเจริญ. 2560. เครื่องฆ่าเชื้อโรคพลังงานร่วมในน้ำดื่ม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10:2560 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 14 ธันวาคม 2560. 

กิตติศักดิ์ หน้าฉลาด, อิสระ ดวงฤดี, วริศ ทะอินตา, มัธณา วงศ์อารีย์, สุนทร สุทธิบาก. การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตถ่านอัดแท่งจากผงถ่านที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซีสแบบเร็วและการเผาไหม้โดยตรงของชานอ้อย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10:2560 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 14 ธันวาคม 2560. 

วีระพล แก้วก่า และอภิชาติ ศรีชาติ. 2560. การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกกลีบกระเทียมด้วยแรงดันลมแบบหมุนเวียน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 4, 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. 

กวีพงษ์ หงษ์ทอง และ วีระพล แก้วก่า. 2560. การพัฒนาเครื่องสลัดน้ำล้างถั่วงอกด้วยการเป่าลมแบบสายพาน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 4, 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. 

อภิชาติ ศรีชาติ และกวีพงษ์ หงส์ทอง. 2560. การเปรียบเทียบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เชิงพลศาสตร์ของไหลสำหรับเครื่องปลอกกลีบเปลือกกระเทียมด้วยลมด้วย CFD. การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 4, 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. 

สุทิน พลบูรณ์, รณฤทธิ์ จันทร์ศิริ, สรวินท์ ปูคะภาค และวิภา เหลืองบุตรนาค. 2560. อิทธิพลความเร็วรอบของชุดหีบอ้อยที่มีต่อปริมาณน้ำอ้อยที่ได้จากเครื่องหีบอ้อย. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้ง 31 โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก, 4 – 7 กรกฎาคม, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย. หน้า 497-502. 

อภิชาติ ศรีชาติ และ กวีพงษ์ หงษ์ทอง. 2560. การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบการผลิตน้ำแข็งด้วยการนำน้ำละลายน้ำแข็งมาเติมในหอระบายความร้อน กรณีศึกษาโรงงานน้ำแข็งหลอดในจังหวัดอุดรธานี. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้ง 31 โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก, 4 – 7 กรกฎาคม, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย. หน้า 1105-1113. 

ชิตพล คงศิลา. 2560. อิทธิพลของห้องอากาศที่มีขนาดแตกต่างกันต่อประสิทธิภาพของเครื่องตะบันน้ำ. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้ง 31 โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก, 4 – 7 กรกฎาคม, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย. หน้า 1148-1154. 

ชัยพันธ์ุ ประการพันธ์, จตุชัย ปิ่นวนิชย์กุล, ณัฐวุฒิ แสนสกุล และเอกวิทย์ สุวรรณแสง. 2560. บ่อเลี้ยงปลาระบบอัจฉริยะ. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

กฤษฎา ชัยนาม, อนุชา เพิ่มชีลอง, วรวัตร์ ดวงมะณี และอลงกรณ์ พรมที. 2560. เครื่องตรวจจับสัญญาณวายฟายสาหรับรีสตาร์ทอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

จิรายุทธ สิงห์บุญมี, สุทธินันท์ กองศรี, มงคลชัย ไชยเวช และอลงกรณ์ พรมที. 2560. ประสิทธิภาพของระบบประจุแบตเตอรี่จากพลังงานไตรบริด. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

ปองพล แสนสอน, อรรถสิทธิ์ ทวีกุล, และกิติศักดิ์ เหลาบับภา. 2560. ชุดควบคุมแสงสว่างของหลอด LED สำหรับการปลูกพืช. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์, พีระพัฒน์ ปากแข็ง, วิศวชิต นามบำรุง, และชวลิต คานทอง. 2560. กรณีศึกษาเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง ประสิทธิภาพของหลอดไฟ และการวิเคราะห์ความเพียงพอของแสงสว่างภายในอาคารโดยใช้โปรแกรม Dialux. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 2560. 

ปองพล แสนสอน. 2560. การสร้างเครื่องย้อมสีแบคทีเรียแบบอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์, อริษา ฟองนาที, กฤษณะ ภูมิดี และจักรกฤษณ์ สีดาห้าว. 2560. แอปพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์เปิด-ปิดไฟฟ้าผ่านบลูทูธ. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

ฐาปนพงษ์ กองทอง และจุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์. 2560. ระบบควบคุมป้ายทางโค้งแบบหลอด LED ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

ยุทธศักดิ์ ทอดทอง. 2560. การศึกษาการเจริญเติบโตต้นอ่อนทานตะวันโดยการควบคุมแสงและน้าด้วยอาร์ดูโน่. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

ยุทธศักดิ์ ทอดทอง. 2560. การควบคุมปัจจัยสาหรับการฟักไข่ไก่โดยอาร์ดูโน่. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

ณัฐพงศ์ บุตรธนู, ปองพล แสนสอน. 2560. เครื่องควบคุมอุณหภูมิเพื่ออบแห้งเห็ดหอม. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

บัววรณ์ ไชยธงรัตน์ และจุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์. 2560. โมดูลเปิด-ปิดหลอดไฟไร้สายด้วยแลปวิว. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017). 25-28 กรกฎาคม 2560. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย. 

เจริญ เพ็งสลุด, อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ และวิบูล เป็นสุข. 2560. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรอ่างเก็บนํ้าห้วยขมิ้น บ้านโคกผักหอม ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

อรรถพล พัดทอง, วิบูล เป็นสุข และอรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์. 2560. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์บ่อนํ้าผิวดินของเกษตรกรบ้านโคกล่าม – แสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

พีรพัฒน์ พรชนะรัตน์, อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ และวิบูล เป็นสุข. 2560. การจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนของกลุ่มกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

 กนิษฐา สีแป้, อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ และวิบูล เป็นสุข. 2560. ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของผู้นำชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลยการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

สุดาวรรณ ชื่นปรีชา, ยศวริศ เสมามิ่ง, ชลวิชชุ์ ยุวชิต, รักษ์ศิริ น้อมศิริ และสาคร เดชขจร. 2560. การศึกษาพยาธิในระบบทางเดินอาหารของสัตว์เท้ากีบในโซนซาวันน่าในสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

สุดาวรรณ ชื่นปรีชา, ยศวริศ เสมามิ่ง และฤทธิชัย พิลาไชย. 2560. การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงโรคพยาธิในระบบทางเดินอาหารของโคนมของสหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

ดนัย ศิริบุรี, อภิชาติ แก้ววิเศษ, นิตินัย ชัยสอน, นรากร แถวอุทุม และอริยพงษ์ พลั่วพันธ์. 2560. การทำเครื่องประดับจากแมลงทับ กรณีศึกษากลุ่มแมลงทับคืนถิ่น หนองบัวลำภู. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

ดนัย ศิริบุรี, ดวงสมร กิจโกศล, อนุสรา ฉันมิตร, สุทธินี ว่องไว และเยาวพล ชุมพล. 2560. สำรวจแมลงศัตรูพืช กรณีศึกษาโรงเรือนพืชไฮโดรโปรนิกส์สาขาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

ดนัย ศิริบุรี, ดวงสมร กิจโกศล, ธนธร หงส์ประสิทธิ์ และรชต กงซุย. 2560. สำรวจแมลงศัตรูพืช กรณีศึกษำ ผักกางมุ้ง บริษัท นโม ฟาร์ม จำกัด. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

ธาดา พาเบ้า, ณัฐกมล พรมวิชัย และศิริภรณ์ โคตะมี. 2560. สภาวะการผลิตและการตลาดปลาสวยงามใน อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

ประชา อินแก้วภะเนา, อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ และวิบูล เป็นสุข. 2560. การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการในการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม ต้าบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

วชิราวุธ พิศยะไตร. 2560. การศึกษาชนิดของวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักคื่นฉ่าย. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

จิตรา สิมาวัน, นัยนา เสนาศรี และดนัย ศิริบุรี. 2560. ปรสิตภายนอกในปลาหมอไทยที่พบในอ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. 25-26 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. 

ดนัย ศิริบุรี, ศรายุทธ แก้วโท, อิทธิพงษ์ ทาสีดำ, กิตติคุณ แท่นหิน, ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล, กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา. 2560. ทัศนคติและความพึงพอใจต่อโรงสีข้าวขนาดกลาง กรณีศึกษา โรงสีสามตอ บ้านดงมะกรูด ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. ประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์วิจัย ๒๕๖๐ : นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้". มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 

ดนัย ศิริบุรี, ศิรภัสสร์ อิรทรพาณิชย์, ณรงค์ ขันดีศรีไพบูลย์, จิราพร แข็งขัน, ณรรฐวรรณ พูลสน, เกษฎาภรณ์ นาขะมิน. 2560. ต้นทุนผลตอบแทน และระยะเวลาคืนทุนการทำธุรกิจโรงสีข้าวร่วมกับฟาร์มสุกรกรณีศึกษา โรงสีสามตอ บ้านดงมะกรูด ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "The University of Everywhere: International Networking". วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น. 

จิราพร แข็งขัน, ไพรัช รากวงศ์, จตุชัย จัทรกุล และ ดนัย ศิริบุรี. 2560. ผลของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลาํตัวต่อสมรรถภาพทางกาย และการทรงตัว. งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5“นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพอื่คุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. 

อนันต์วิทย์ นามมั่น, ศิริภรณ์ โคตะมี, อภิสิทธิ์ ศิริพันธุ์, เสฏฐวุฒิ นูเพ็งฐ์ และธนพล วะบุตร. 2560. กลยุทธ์การผลิตและการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าควายไทย กรณีศึกษา เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ในการเลี้ยงควายพันธ์ไทยใหญ่ในจังหวัดอุดรธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน. 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล

  Aphichat Srichat.The study of Organic Loading Effect from Layer Chicken Manure for Biogas Production in a Large Farm by Modified Covered Lagoon Reactor In Thailand. Journal of Materials Science and Applied Energy (JMSAE). VOL.6(3) (2017). Pp. 205-210. 

 รัชนีกร ด่านศิริชัยสวัสดิ์. 2560. การศึกษาเจตคติด้านสิ่งแวดล้อม : กระบวนทัศน์ใหม่เชิงนิเวศ. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2: 13-30. 

 มงคล ต๊ะอุ่น, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และ สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า. 2560. ผลกระทบทรัพยากรดินจากการใช้น้ำกากส่าของการปลูกอ้อยในเชิงพื้นที่. วารสารแก่นเกษตร. ปีที่ 45 ฉบับที่ 1:419-423. 

สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า และมงคล ต๊ะอุ่น. 2560. สูตรปุ๋ยสำหรับเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารแก่นเกษตร. ปีที่ 45 ฉบับที่ 1:430-436. 

ดนัย ศิริบุรี, วรวุฒิ อัคคะฮาต, แสงนภา จิตรนอก และเสาวลักษณ์ สีกวนชา. 2560. มูลค่าทางการตลาดของธุรกิจแมลงทอด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. วารสารแก่นเกษตร. ปีที่ 45 ฉบับที่ 1:498-502. 

สินีนาฏ พลโยราช, อรอนงค์ พวงชมภู, เมธา วรรณพัฒน์, สมศักดิ์ ระยัน, วีรยุทธ สีหานู, อนุสรณ์ เชิดทอง, พงศธร กุนัน และ นิราวรรณ กุนัน. 2560. ความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าวต่อคุณค่าทางโภชนะของฟางข้าวเพื่อใช้เป็นแหล่ง3อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง. แก่นเกษตร 45 ฉบับพิเศษ 1:602-608. 

ภัทยา นาปะเสริฐ, Viengsakoun Napasirth, วันเฉลิม สาระบุญ, พัฒนวิทย์ บัณฑิตกุล, อดุลยฤทธิ์ เจียวก๊ก และอาทิตย์ สุรินทร์. 2560. ผลของการใช้หญ้าเนเปียร์หรือต้นข้าวโพดหลังเก็บฝักหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมสำเร็จโคนมลูกผสมโฮสไตล์ฟรีเชียน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 (พิเศษ): 155-160. 

วลัยลักษณ์ แก้ววงษา, นิราวรรณ กุนัน และ จิรพัฒน์ พิมคีรี. 2560. การใช้ใบไมยราบยักษ์แห้งป่นทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารนกกระทาเนื้อญี่ปุ่น. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 (พิเศษ): 483-490. 

นิราวรรณ กุนัน, พงศธร กุนัน, รัตนจิรา รัตนประเสริฐ, วลัยลักษณ์ แก้ววงษา, อนุสรณ์ เชิดทอง, เมธา วรรณพัฒน์ และ สินีนาฏ พลโยราช. 2560. ผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิต และองค์ประกอบทางเคมีของกระเฉดบก (Neptunia javanica Miq.). วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 (พิเศษ): 666-674. 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

Wanapat, M., S. Foiklang, S. Sukjai, P. Tamkhonburi, N. Gunun, P. Gunun, K. Phesatcha, T. Norrapoke and S. Kang. 2017. Feeding tropical dairy cattle with local protein and energy sources for sustainable production. Journal of Applied Animal Research. Doi.org/10.1080/09712119.2017.1288627. 

Seankamsorn, A., A. Cherdthong, M. Wanapat, C. Supapong, B. Khonkhaeng, S. Uriyapongson, N. Gunun, P. Gunun and P. Chanjula. 2017. Effect of dried rumen digesta pellet levels on feed use, rumen ecology, and blood metabolite in swamp buffalo. Trop. Anim. Health Prod. 49: 79–86. 

Supapong, C., A. Cherdthong, A. Seankamsorn, B. Khonkhaeng, M. Wanapat, S. Uriyapongson, N. Gunun, P. Gunun, P. Chanjula and S. Polyorach. 2017. In vitro fermentation, digestibility and methane production as influenced by Delonix regia seed meal containing tannins and saponins. Journal of Animal and Feed Sciences. Doi.org/10.22358/jafs/73890/2017. 

Gunun, N., P. Gunun, M. Wanapat, A. Cherdthong, S. Kang and S. Polyorach. 2017. Improving the quality of sugarcane bagasse by urea and calcium hydroxide on gas production, degradability and rumen fermentation characteristics. Journal of Animal and Plant Sciences. 27(6): 1758-1765. 

Pilachai, R., W. Thongdee, Y. Chumpol, S. Seesupa, and J.T. Schonewille. 2017. Effects of proportion of cassava and lactic acid-treated cassava in rations on rumen pH and plasma lipopolysaccharide-binding protein in beef cattle. Thai J. Vet. Med. 2017. 47(2): 173-181. 

Srichat, A., V. Vengsungnle and A. Bootwong. 2017. A Study to increasing the thermal efficiency of the improvements salt boiling stove which the fuel was firewood in Ban Dung area, UdonThani province by CFD. Journal of Energy Procedia. 138 (2017) 446-451. 

Puangbut D., S. Jogloy and R. Puttha. 2017a. Evaluation of stem rot resistance in Jerusalem artichoke hybrid clones under field conditions. SABRAO J. Breed. Genet. 49 (1): 58-68. 

Puangbut D., S. Jogloy and W. Veeriyasuthee. 2017b. Genotypic variability for inulin content, tuber yield and tuber weight of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) germplasm. SABRAO J. Breed. Genet. 49 (2): 144-154 

Srichat. A., R. Suntivarakorn, K. Khamwilaisak. 2017. A Development of Biogas Purification System Using Calcium Hydroxide and Amine Solution. Energy Procedia. 138(2017): 441-445. 

K. Somsuk and N. Thammawongsa. 2017. Applying d-RSA with login system to speed up decryption process in client side. IEEE 3rd International Conference on Engineering Technologies and Social Sciences (ICETSS), Bangkok, 2017, pp. 1-5. doi: 10.1109/ICETSS.2017.8324150  

K. Somsuk. 2017. The New Equation for RSA's Decryption Process Appropriate with High Private Key Exponent. 21st International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Bangkok, Thailand, 2017, pp. 1-5. doi: 10.1109/ICSEC.2017.8443858