สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
1. ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  เปรื่องค้า
   
   

 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
1. ผศ.อริยพงษ์ พลั่วพันธ์
   
   

 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
1. ผศ.ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข