ต้นทุนการปลูกพืชสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง

อ.ดนัย ศิริบุรี และ อ.อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ 

เอกสารงานวิจัย