ขอเรียนเชิญ ครู นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ใน "ค่ายยุวนวัตกร" ในวันพุธที่ 14 พ.ย. 2561