คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 19 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและบริการ

10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม

13. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

14. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

15. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

16. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

17. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

18. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

19. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์