สำหรับสถานประกอบการ

1. CET01 แบบเสนองานสหกิจนักศึกษา

2. CET02 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน ผู้นิเทศงานแบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน ผู้นิเทศงาน

3. CET03 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา

4. CET04 แบบประเมินผลรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

5. CET05 แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

 

สำหรับนักศึกษา

6. CET06 แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมสหกิจศึกษา

7. CET07 ใบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

8. CET08 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา

9. CET09 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

10. CET10 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

11. CET11 แบบเสนอโครงร่างสำหรับทำโครงงานสหกิจศึกษา

12. CET12 หนังสือสัญญาการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา


สำหรับอาจารย์นิเทศ

13. CET13 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

14. CET14 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา