บุคลากรฝ่ายวิชาการ


สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.มงคล กิตติญาณขจร

หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.ทิวารัตน์ ศรีราตรี

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.รัชนีกร ด่านศิริชัยสวัสดิ์

กรรมการ

ผศ.นราธิป ภาวะรี

กรรมการ

ผศ.อริยพงษ์ พลั่วพันธ์

กรรมการและเลขานุการ


เทคโนโลยีเครื่องกล

ดร.ชญานนท์ แสงมณี

หัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก

กรรมการ

ผศ.ณัฐกิตติ์ แสนทอง

กรรมการ

อ.กมลรัตน์ ดีสภา

กรรมการและเลขานุการ

นายสันติ ป้อมสุวรรณ

ฝ่ายสนับสนุน

เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์

ผศ.น.สพ.ดร.ธีระกุล นิลนนท์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.น.สพ.ดร.ยศวริศ เสมามิ่ง

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.สพ.ญ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา

กรรมการ

ผศ.น.สพ.ชลวิชชุ์ ยุวชิต

กรรมการ

อ.สพ.ญ.ปราณปรียา ทอดทอง

กรรมการและเลขานุการ

เกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ดรุณี พวงบุตร

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.วชิราวุธ พิศยะไตร

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ดร.วิบูล เป็นสุข

กรรมการ

ดร.อรรจนา ด้วงแพง

กรรมการ

ดร.โฉมยง ไชยอุบล

กรรมการ

อ.เยาวพล ชุมพล

กรรมการและเลขานุการ

สัตวศาสตร์

รศ.ดร.นิราวรรณ กุนัน

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.วีระชัย ทองดี

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ดร.วลัยลักษณ์ แก้ววงษา

กรรมการ

ผศ.ดร.อนันต์ เพชรล้ำ

กรรมการ

ดร.ภัทยา นาปะเสริฐ

กรรมการและเลขานุการ

เทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.สุชีรา เหล่าเจริญ

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ปริญญพันธุ์ เพชรจรัส

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ปรียา แก้วนารี

กรรมการ

ผศ.ดร.สุนันท์ นวลเพ็ง

กรรมการและเลขานุการ

ธุรกิจการเกษตร

อ.ดนัย ศิริบุรี

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.อรรถศาตร์ วิเศียรศาสตร์

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ เปรื้องค้า

กรรมการ

ผศ.ดรกษมา ชารีโคตร

กรรมการ

อ.ศิริภรณ์ โคตะมี

กรรมการ

อ.กฤษฎากรณ์ ว่องไว

กรรมการและเลขานุการ

อาหารและบริการ

อ.สาธิต ทองสุกงาม

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.ฐานิศร กนกเลิศฤทธิ์

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ดร.วรรณศิริ วรรณสืบเชื้อ

กรรมการ

อ.นงนภสร ทองศิลา

กรรมการ

ดร.ศศิณี กันยาบุญ

กรรมการ

อ.อัจฉริยา สุริยา

กรรมการ

อ.เศรษฐพงศ์ อัปมะเย

กรรมการและเลขานุการ

เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

ผศ.ศรัญญา วอขวา

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.ธนวรรณ เพ็งชัย

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ศยามน ปริยาจารย์

กรรมการ

อ.เพลินพิศ แจ้งโพธิ์นาค

กรรมการ

ดร.กษมา ชารีโคตร

กรรมการ

ผศ.เอกชัย จารุเนตรวิลาส

กรรมการ

ดร.ศริสา ทวีแสง

กรรมการและเลขานุการ

วิศวกรรมไฟฟ้า

ดร.ยุทธศักดิ์ ทอดทอง

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.สมชาย สิริพัฒนากุล

กรรมการ

รศ.ดร.อลงกรณ์ พรมที

กรรมการ

รศ.จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์

กรรมการ

ดร.อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์

กรรมการ

อ.วัชรวิชญ์ ดาวสว่าง

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวหัถยา คำภาษี

ฝ่ายสนับสนุน

วิศวกรรมพลังงาน

ผศ.สรวินท์ ปูคะภาค

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.รณฤทธิ์ จันทร์ศิริ

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.วราจิต พยอม

กรรมการ

ผศ.ดร.ปรีชา ทุมมุ

กรรมการ

ผศ.สุทิน พลบูรณ์

กรรมการ

อ.วิภา เหลืองบุตรนาค

(กรรมการและเลขานุการ)

วิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร.อภิชาติ ศรีชาติ

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.อดิศักดิ์ บุตรวงษ์

รองหัวหน้าสาขาวิชา

อ.ชิตพล คงศิลา

กรรมการ

อ.กวีพงษ์ หงส์ทอง

กรรมการ

อ.วีระพล แก้วก่า

กรรมการและเลขานุการ

นายธวัชชัย สีลาโส

ฝ่ายสนับสนุน

อ.คมสัน ตันติชูเกียรติ

กรรมการ

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้า

อ.ณัฐพงศ์ บุตรธนู

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา

รองหัวหน้าสาขาวิชา

อ.นิวัตร ภูมพันธ์

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.บรรณญัติ บริบูรณ์

กรรมการ

ผศ.ไพบูลย์ บุปผา

กรรมการและเลขานุการ

นายสมควร ศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยเลขนุการ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

อ.ธนะพัฒน์ เชี่ยวชาญวัฒนา

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี

รองหัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข

กรรมการ

ดร.กฤตชัย บุญศิวนนท์

กรรมการ

ผศ.ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์

กรรมการและเลขานุการ

โยธาสถาปัตยกรรม

อ.ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์

ลาศึกษาต่อ ประเทศญี่ปุ่น

อ.อัตถสิทธิ์ ชื่นใจ

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ

กรรมการ

ผศ.ดร.อนันต์ นิ่มทวัฒน์

กรรมการ

ดร.วัชรพงศ์ ดีวงษ์

กรรมการ

อ.อาติยาพร สินประเสริฐ

กรรมการและเลขานุการ

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ดร.บัววรณ์ ไชยธงรัตน์

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.ชัยพันธุ์ ประการะพันธ์

รองหัวหน้าสาขาวิชา

อ.วิศรุต เพชรจรัส

กรรมการ

ผศ.สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์

กรรมการ

ผศ.ปองพล แสนสอน

กรรมการและเลขานุการ