ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์


ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว