ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับศึกษาใหม่ทุกท่าน

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นแหล่งวิชาการเพื่อการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมที่มีคุณภาพ บูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ดูรายละเอียดการรับสมัครและหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี คลิกที่นี่

 
 

พันธกิจ

 • 1

  พัฒนาคณะเทคโนโลยีให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

  ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมให้มีคุณภาพ พัฒนาระบบการศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในชุมชนท้องถิ่น ประเทศชาติ
 • 2

  สร้างองค์ความรู้การวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

  เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่มีคุณภาพ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง บูรณาการการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • 3

  ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

  ปลูกฝังให้บัณฑิตคณะเทคโนโลยี เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนอย่างพอเพียง เป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่น
 • 4

  พัฒนาคณะเทคโนโลยีให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

  เพื่อการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ห่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน

เป้าหมาย

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมท้องถิ่นและประเทศชาติ

ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้รับการเผยแพร่และนำเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของบุคลากร การบริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ระบบอุตสาหกรรมขององค์กร ทั้งในภาครัฐและภาคอกชน

ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนอย่างพอเพียง เป็นผู้นำของชุมชนท้องถิ่นได้

พัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการภายในคณะ โดยใช้หลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน