ขั้นตอนขอรับเงินคืน


ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ขั้นตอนขอรับเงินคืน


ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินคืน ที่ www.udru.ac.th หัวข้อ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบเพิ่มเติม)
2. เข้าสู่ระบบบริการนักศึกษา https://student.udru.ac.th/ ด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสผ่านที่ได้รับจากสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. เลือกเมนู เทอม 1/64 ลงทะเบียนรับเงินคืน ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 10 สิงหาคม 2564 - 5 กันยายน 2564
4. เลือกช่องทางการรับเงินคืน 3 ช่องทาง ดังนี้
4.1 พร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- ให้ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถ้าถูกต้องให้กดยืนยัน หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขแล้วกดยืนยัน กรณีลงทะเบียนนขอรับเงินด้วยพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน นักศึกษาต้องเปิดใช้บริการ Prompt Pay (พร้อมเพย์) กับธนาคารโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้เรียบร้อยก่อนยืนยันขอรับเงินคืนในระบบบริการนักศึกษา
4.2 เงินสด
- ติดต่อรับเงินสดที่งานคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 และวันที่ 9 กันยายน 2564
4.3 เลขที่บัญชีธนาคาร
- กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารตามแบบฟอร์มที่ปรากฏในระบบบริการนักศึกษา (ค่าธรรมเนียมธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย 5 บาทต่อรายการ ธนาคารอื่นๆ 8 บาท/รายการ)
5. กำหนดการโอนเงิน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2564 โอนเงินวันที่ 19 สิงหาคม 2564
ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2564 โอนเงินวันที่ 26 สิงหาคม 2564
ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2564 – 5 กันยายน 2564
โอนเงินวันที่ 9 กันยายน 2564
*** ยกเลิก กำหนดการโอนเงินที่ประกาศก่อนหน้านี้ทุกฉบับ ให้ใช้กำหนดการโอนเงินฉบับนี้แทน
*** กรณีที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนรับเงินคืน 10 % ในรอบที่ 1 – 3 แล้ว งานคลังจะดำเนินการโอนเงินตามข้อมูลเดิม ที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ Line ID : 0818725775 ขอความกรุณาฝากข้อความในไลน์เท่านั้น