รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC) พร้อมด้วย ผศ.ดร.วราจิต พยอม รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ อ.เพลินพิศ แจ้งโพธิ์นาค รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยี และ ดร.คชา เชษฐบุตร เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามคำเชิญของโครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 ในฐานะผู้เชียวชาญและเป็นที่ปรึกษาร่วมจัดทำแผนร่างแม่บท ระยะ 5 ปี (2566-2570) ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อประเมินศักยภาพ ศึกษาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และวิถีความเป็นอยู่เกษตรกรฝ่ายลาว เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนแม่บท ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน สปป.ลาว ณ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2565