ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร สุทธิบาก คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสำนักงานคณบดีฯ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร ณ ชั้น 1 หน้าสำนักงานคณบดี อาคารวิศวกรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
  อ่านเพิ่มเติม
 • รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำคณะอาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยี ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2567 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2567) ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม”
  อ่านเพิ่มเติม
 • ประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
  อ่านเพิ่มเติม
 • ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันทักษะและการตอบคำถาม ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 ของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์การศึกษาสามพร้าว)
  อ่านเพิ่มเติม
 • ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 นี้ ติดตามรายละเอียดการแข่ง ==> สแกน QR code
  อ่านเพิ่มเติม
 • คณะเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์ “ขอเชิญชวนทุกท่าน” ร่วมส่งผลงานวิจัย ในการประชุมงานวิจัยระดับชาติ งานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Science and Technology, and Routine to Research NCST – R2R 2023 วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  อ่านเพิ่มเติม
 • ขอเชิญชวนคณาจารย์ และและนักวิจัย ส่งบทความวารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ดังนี้ -วิศวกรรมศาสตร์
  -เกษตรศาสตร์
  -อุตสาหกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  -เทคโนโลยีอาหาร อาหารและบริการ และเทคโนโลยีชีวภาพ
  -สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  อ่านเพิ่มเติม
 • คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฐมพยาบาลและให้การช่วยเหลือชีวิตในการเกิดเหตุเบื้องต้นวิทยากรให้ความรู้ได้รับเกียรติจาก 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงเพ็ญ บุษมงคล รองคณบดีคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2.อาจารย์ ดร.ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์ 3.อาจารย์ ดร.ดร.อุมาพร เคนศิลา อาจารย์ประจำคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  อ่านเพิ่มเติม
 • คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัย และความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การควบคุมและระงับเหตุอัคคีภัย วิทยากรให้ความรู้ได้รับเกียรติจาก 1.จ่าเอกศรีประจันทร์ พูลกลาง 2.คุณชาญชัย กลิ่นแก้วณรงค์ 3.คุณดาว พูลกลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
  อ่านเพิ่มเติม
 • การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” Spirit of the Games : ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือน้ำใจนักกีฬา วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(สามพร้าว)
  อ่านเพิ่มเติม
 • รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก คณบดีคณะเทคโนโลยี และรศ.ดร.กฤษณะพงศ์ สมสุข รองคณบดี ร่วมประชุมคณบดีคณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565
  อ่านเพิ่มเติม
 • รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC) และคณะ เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามคำเชิญของโครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 ในฐานะผู้เชียวชาญและเป็นที่ปรึกษาร่วมจัดทำแผนร่างแม่บท ระยะ 5 ปี ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2565
  อ่านเพิ่มเติม


  สาขาที่เปิดรับสมัคร


  คณบดี

  รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก
  คณบดี คณะเทคโนโลยี

  สายตรงคณบดี

  โทร: 042-211040 ต่อ 1612

  อีเมล: info_technology@udru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  Video  สรุปขั้นตอนเรื่องการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์