รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก คณบดีคณะเทคโนโลยี และรศ.ดร.กฤษณะพงศ์ สมสุข รองคณบดี ร่วมประชุมคณบดีคณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพราวเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา และทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะฯ ของกลุ่มราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และจัดทำร่างบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณบดีคณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับสถานประกอบการ