คณะเทคโนโลยี จึงมีความประสงค์ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมและระงับเหตุอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นคณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566” ขึ้น ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว เพื่อให้บุคลากรคณะเทคโนโลยีและบุคคลที่สนใจเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การควบคุมและระงับเหตุอัคคีภัย สามารถควบคุม ป้องกัน และระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น ในภาคเช้า : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฐมพยาบาลและให้การช่วยเหลือชีวิตในการเกิดเหตุเบื้องต้น วิทยากรให้ความรู้ได้รับเกียรติจาก 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงเพ็ญ บุษมงคล รองคณบดีคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2.อาจารย์ ดร.ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 3.อาจารย์ ดร.ดร.อุมาพร เคนศิลา อาจารย์ประจำคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี