คณะเทคโนโลยี จึงมีความประสงค์ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมและระงับเหตุอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นคณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566” ขึ้น ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว เพื่อให้บุคลากรคณะเทคโนโลยีและบุคคลที่สนใจเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การควบคุมและระงับเหตุอัคคีภัย สามารถควบคุม ป้องกัน และระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น ในภาคบ่าย : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัย และความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การควบคุมและระงับเหตุอัคคีภัย วิทยากรให้ความรู้ได้รับเกียรติจาก 1.จ่าเอกศรีประจันทร์ พูลกลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี 2.คุณชาญชัย กลิ่นแก้วณรงค์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี 3.คุณดาว พูลกลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี