รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำคณะอาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยี ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2567 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2567) ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม”