บุคลากรฝ่ายสนับสนุน


ธุรการ

น.ส.กุลตา อุ่ยเกียรติสกุล

หัวหน้าแผนก

นางสิริลักษณ์ เพชรสังคูณ

ตำแหน่ง


พัสดุ

นางสุภัสสร จันทร์ศรีสุคต

หัวหน้าแผนก

น.ส.สุรัสวดี แก้วพลงาม

ตำแหน่ง

นายวิชิต แสงโยธา

ตำแหน่ง


โรงพยาบาลสัตว์ราชภัฏอุดรธานี

น.สพ.ทรงพณ ใจหวังดี

นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์

นายมนูญ พวงเพชร

ฝ่ายสนับสนุน