บุคลากรฝ่ายวิชาการ


สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.มงคล กิตติญาณขจร

หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.ทิวารัตน์ ศรีราตรี

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.รัชนีกร ด่านศิริชัยสวัสดิ์

กรรมการ

ผศ.นราธิป ภาวะรี

กรรมการ

ผศ.อริยพงษ์ พลั่วพันธ์

กรรมการและเลขานุการ


เทคโนโลยีเครื่องกล

ดร.ชญานนท์ แสงมณี

หัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ณัฐกิตติ์ แสนทอง

กรรมการ

ดร.อธิกา จันทนปุ่ม

กรรมการ

อ.กมลรัตน์ ดีสภา

กรรมการและเลขานุการ

นายสันติ ป้อมสุวรรณ

ฝ่ายสนับสนุน

เทคนิคการสัตวแพทย์

ดร.น.สพ.ธีระกุล นิลนนท์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.น.สพ.ดร.ยศวริศ เสมามิ่ง

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.สพ.ญ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา

กรรมการ

ผศ.น.สพ.ชลวิชชุ์ ยุวชิต

กรรมการ

อ.สพ.ญ.ปราณปรียา คำมี

กรรมการและเลขานุการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช

ผศ.ดร.ดรุณี พวงบุตร

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.วชิราวุธ พิศยะไตร

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ดร.วิบูล เป็นสุข

กรรมการ

ดร.อรรจนา ด้วงแพง

กรรมการ

ดร.โฉมยงศ์ ไชยอุบล

กรรมการ

อ.เยาวพล ชุมพล

กรรมการและเลขานุการ

สัตวศาสตร์

รศ.ดร.นิราวรรณ กุนัน

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.วีระชัย ทองดี

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ดร.วลัยลักษณ์ แก้ววงษา

กรรมการ

ผศ.ดร.อนันต์ เพชรล้ำ

กรรมการ

ดร.ภัทยา นาปะเสริฐ

กรรมการและเลขานุการ

เทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.สุชีรา เหล่าเจริญ

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ปริญญพันธุ์ เพชรจรัส

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ปรียา แก้วนารี

กรรมการ

ผศ.ดร.สุนันท์ นวลเพ็ง

กรรมการและเลขานุการ

ธุรกิจการเกษตร

อ.ดนัย ศิริบุรี

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ เปรื้องค้า

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.อรรถศาตร์ วิเศียรศาสตร์

กรรมการ

อ.กฤษฎากรณ์ ว่องไว

กรรมการ

ผศ.ดรกษมา ชารีโคตร

กรรมการ

อ.ศิริภรณ์ โคตะมี

กรรมการและเลขานุการ

อาหารและบริการ

อ.วรรณศิริ วรรณสืบเชื้อ

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.นงนภสร ทองศิลา

รองหัวหน้าสาขาวิชา

อ.เศรษฐพงศ์ อัปมะเย

กรรมการ

อ.สาธิต ทองสุกงาม

กรรมการ

อ.ฐานิศร กนกเลิศฤทธิ์

กรรมการ

ดร.ศศิณี กันยาบุญ

กรรมการ

อ.อัจฉริยา สุริยา

กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ศรัญญา วอขวา

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.ธนวรรณ เพ็งชัย

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ศยามน ปริยาจารย์

กรรมการ

อ.เพลินพิศ แจ้งโพธิ์นาค

กรรมการ

ดร.กษมา ชารีโคตร

กรรมการ

ผศ.เอกชัย จารุเนตรวิลาส

กรรมการ

ผศ.ศริสา ทวีแสง

กรรมการและเลขานุการ

วิศวกรรมไฟฟ้า

ดร.ยุทธศักดิ์ ทอดทอง

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.สมชาย สิริพัฒนากุล

กรรมการ

รศ.ดร.อลงกรณ์ พรมที

กรรมการ

ผศ.จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์

กรรมการ

อ.วัชรวิชญ์ ดาวสว่าง

กรรมการ

ดร.อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวหัถยา คำภาษี

ฝ่ายสนับสนุน

วิศวกรรมพลังงาน

ผศ.รณฤทธิ์ จันทร์ศิริ

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.วราจิต พยอม

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.สุทิน พลบูรณ์

กรรมการ

ผศ.ดร.ปรีชา ทุมมุ

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.สรวินท์ ปูคะภาค

(ลาศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น)

อ.วิภา เหลืองบุตรนาค

(ลาศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย)

วิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร.อภิชาติ ศรีชาติ

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.อดิศักดิ์ บุตรวงษ์

รองหัวหน้าสาขาวิชา

อ.ชิตพล คงศิลา

กรรมการ

อ.กวีพงษ์ หงส์ทอง

กรรมการ

อ.วีระพล แก้วก่า

กรรมการและเลขานุการ

นายธวัชชัย สีลาโส

ฝ่ายสนับสนุน

อ.คมสัน ตันติชูเกียรติ

(ลาศึกษาต่อ ณ ประเทศมาเลเซีย)

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้า

ผศ.ดร.บรรณญัติ บริบูรณ์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ไพบูลย์ บุปผา

รองหัวหน้าสาขาวิชา

อ.นิวัตร ภูมพันธ์

กรรมการ

อ.ณัฐพงศ์ บุตรธนู

กรรมการ

ผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา

กรรมการและเลขานุการ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

อ.ธนะพัฒน์ เชี่ยวชาญวัฒนา

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี

รองหัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข

กรรมการ

อ.กฤตชัย บุญศิวนนท์

กรรมการ

ผศ.ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์

กรรมการและเลขานุการ

นายสมควร ศรีสวัสดิ์

ฝ่ายสนับสนุน

โยธาสถาปัตยกรรม

อ.ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.อัตถสิทธิ์ ชื่นใจ

รองหัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ

กรรมการ

ผศ.ดร.อนันต์ นิ่มทวัฒน์

กรรมการ

ดร.วัชรพงศ์ ดีวงษ์

กรรมการ

อ.อาติยาพร สินประเสริฐ

กรรมการและเลขานุการ

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

อ.บัววรณ์ ไชยธงรัตน์

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.ชัยพันธุ์ ประการะพันธ์

รองหัวหน้าสาขาวิชา

อ.วิศรุต เพชรจรัส

กรรมการ

ผศ.สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์

กรรมการ

ผศ.ปองพล แสนสอน

กรรมการและเลขานุการ

นายณัฐพงศ์ บุตรธนู

ฝ่ายสนับสนุน