ข้อมูลทั่วไปของคณะ


ประวัติความเป็นมา

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยแยกส่วนออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ตามประกาศกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ลงนามโดย นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 15 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เทคนิคการสัตวแพทย์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและบริการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่อุตสาหกรรม และระบบการผลิตในท้องถิ่นอย่างไรก็ตาม เพื่อให้คณะเทคโนโลยีสามารถตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นชุมชนทางวิชาการ ที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นได้ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็น “สังคมแห่งนวัตกรรม” หรือ “Innovation Society”

วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นแหล่งวิชาการเพื่อการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี
และวิศวกรรมที่มีคุณภาพ บูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.พัฒนาคณะเทคโนโลยีให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมให้มีคุณภาพ พัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในชุมชนท้องถิ่น ประเทศชาติ

2.สร้างองค์ความรู้การวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง บูรณาการการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3.ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังให้บัณฑิตคณะเทคโนโลยีเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนอย่างพอเพียง เป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่น

4.พัฒนาคณะเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่หน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน

เป้าหมาย

1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมท้องถิ่นและประเทศชาติ

2.การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของบุคลากร การบริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ระบบอุตสาหกรรมขององค์กร ทั้งในภาครัฐและภาคอกชน

3.พัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการภายในคณะ โดยใช้หลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

4.ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้รับการเผยแพร่และนำเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

5.ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนอย่างพอเพียง เป็นผู้นำของชุมชนท้องถิ่นได้