การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2567


แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การให้บริการ - คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*