คณะผู้บริหาร


คณบดี

รศ.ดร.สุนทร สุทธิบากรองคณบดี

ผศ.ดร.วราจิต พยอม

รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ

รศ.ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.เพลินพิศ แจ้งโพธิ์นาค

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.สุนันท์ นวลเพ็ง

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ดรุณี พวงบุตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ
ผศ.รณฤทธิ์ จันทร์ศิริ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ
ดร.ววรรณศิริ วรรณสืบเชื้อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.สาธิต ทองสุกงาน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ดร.ศริสา ทวีแสง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ดร.ศศิณี กันยาบุญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ดร.ทิวารัตน์ ศรีราตรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.กฤษฎากรณ์ ว่องไว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.ณัฐพงศ์ บุตรธนู
ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยี