ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
  อ่านเพิ่มเติม
 • คณะเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์ “ขอเชิญชวนทุกท่าน” ร่วมส่งผลงานวิจัย ในการประชุมงานวิจัยระดับชาติ งานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Science and Technology, and Routine to Research NCST – R2R 2023 วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  อ่านเพิ่มเติม
 • คณะเทคโนโลยี (No Gift Policy) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล
  อ่านเพิ่มเติม
 • ขอเชิญชวนคณาจารย์ และและนักวิจัย ส่งบทความวารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ดังนี้ -วิศวกรรมศาสตร์
  -เกษตรศาสตร์
  -อุตสาหกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  -เทคโนโลยีอาหาร อาหารและบริการ และเทคโนโลยีชีวภาพ
  -สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  อ่านเพิ่มเติม
 • การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” Spirit of the Games : ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือน้ำใจนักกีฬา วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(สามพร้าว)
  อ่านเพิ่มเติม
 • รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก คณบดีคณะเทคโนโลยี และรศ.ดร.กฤษณะพงศ์ สมสุข รองคณบดี ร่วมประชุมคณบดีคณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565
  อ่านเพิ่มเติม
 • รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC) และคณะ เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามคำเชิญของโครงการชลประทานอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5 ในฐานะผู้เชียวชาญและเป็นที่ปรึกษาร่วมจัดทำแผนร่างแม่บท ระยะ 5 ปี ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2565
  อ่านเพิ่มเติม


  สาขาที่เปิดรับสมัคร


  คณบดี

  รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก
  คณบดี คณะเทคโนโลยี

  สายตรงคณบดี

  โทร: 042-211040 ต่อ 1612

  อีเมล: info_technology@udru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  Video  สรุปขั้นตอนเรื่องการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์