บุคลากรฝ่ายสนับสนุน


ธุรการ

น.ส.กุลตา อุ่ยเกียรติสกุล

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยี

นางสิริลักษณ์ เพชรสังคูณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


พัสดุ

นางสุภัสสร จันทร์ศรีสุคต

หัวหน้าพัสดุและการเงิน

น.ส.สุรัสวดี พลั่วพันธ์

นักจัดการงานทั่วไป

นายวิชิต แสงโยธา

นักวิชาการพัสดุ